หน้าแรก
สำหรับผู้ดูแลเว็บ
เมนูหลัก    
หน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานตำรวจในสังกัด
หน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง
หมายจับ
คู่มือประชาชน
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ
เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูล    
กรมบังคับคดี
ทำเนียบรัฐบาล
ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
ระบบค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ
ข้อมูล 75 จังหวัดและ กทม.
ข้อมูลเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตน
ข่าวเด่น-ข่าวร้อน    
ปฏิทิน    
Google.co.th    


แนะนำหน่วยงาน

   
ประวัติความเป็นมา
ขนาดพื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณี
การคมนาคม
สนามบิน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรม
ด้านเกตษรกรรม
ด้านการท่องเที่ยว
พื้นที่รับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน

  ประวัติความเป็นมา

  ตำรวจภูธรภาค 2 เริ่มก่อตั้งในสมัยที่นายพลตรีพระยาวาสุเทพ เป็นอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น โดยมีที่ตั้งเดิม อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ ดังนี้

 • พ.ศ. 2440 มีการจัดตั้งกองตำรวจมณฑลปราจีนบุรี ขึ้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ ชลบุรี ต่อมาได้จัดตั้งกองตำรวจมณฑลจันทบุรี มีอาณาเขตปกครอง 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และ ตราด
 • พ.ศ.2445 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อกองตำรวจภูธรทั้ง 2 แห่ง เป็นกองตำรวจภูธรที่ 9 มณฑลปราจีนบุรี (ที่ตั้งเดิม) และกองตำรวจภูธรที่ 12 มณฑลจันทบุรี (ที่ตั้งเดิม)
 • พ.ศ.2547 หลังจากมีการรวมกรมตำรวจภูธร และกรมตำรวจนครบาลเป็น "กรมตำรวจ" แล้ว ได้แบ่งการปกครอง หัวเมือง ออกเป็น 4 ภาค คือ ตำรวจภูธรภาคกลาง ตำรวจภูธรภาคตะวันออก ตำรวจภูธรภาคเหนือ และตำรวจภูธรภาคใต้ โดยให้แต่ละ ภาคมีผู้บังคับ
  การเป็นหัวหน้า แบ่งการปกครองภายในภาคเป็นสายๆ แต่ละสายมีจังหวัดในการปกครอง 3-4 จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้กำหนดเขตการปกครองตำรวจภูธรไว้ รวม 20 สาย โดย กองกำกับการตำรวจภูธรสายที่ 6 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  มีเขตการปกครอง 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และชลบุรี กองกำกับการตำรวจภูธรสายที่ 7 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี) มีเขตการปกครอง 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด
 • พ.ศ.2481 ได้แบ่งส่วนราชการและจัดตั้งตำรวจภูธรเสียใหม่ 8 แขต โดยกองกำกับการตำรวจภูธรสาย 6 และ 7 รวมเป็น 1 เขต มีชื่อใหม่ว่า "กองบังคับการตำรวจภูธรเขต" 5 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) มีจังหวัดในการปกครองรวม 7 จังหวัด มีผู้บังคับการ
  เป็นหัวหน้า
 • พ.ศ.2484 กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 5 ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ "จังหวัดพระตะบอง" และเพิ่มจังหวัดในปกครองอีก 2 จังหวัด คือ พระตะบอง และพิบูลย์สงคราม ทั้นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลของอนุสัญญาสันติภาพระหว่างไทย กับ ฝรั่งเศส เมื่อ 9 พ.ค.2484 ในปี เดียวกัน ทางการได้โอน จังหวัดสมุทรปราการ ให้มาขึ้นในทางปกครองเพิ่มอีก 1 จังหวัด
 • พ.ศ.2495 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2495 แบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย "เขต" เป็น "ภาค" จึงได้เปลี่ยนแปลง "กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 5" เป็น "กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2" เพื่อให้สอดคล้อง
  กับพระราชกฤษฎีกา
 • พ.ศ.2498 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบส่วนราชการกรมตำรวจ ในกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงให้ "กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2" เป็น "กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 2 มีเขตการปกครอง 7 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
 • พ.ศ.2514 กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 2 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเขต การการปกครอง 7 จังหวัด เช่นเดิม
 • พ.ศ.2519 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2519 ให้ยุบเลิกกองบังคับการ
  ตำรวจ ภูธรเขตทั้ง 9 เขต หลังจากนั้นได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับ 45 ลงวันที่ 27 ต.ค.2519
  ปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจขึ้นใหม่ จัดตั้งกองบังคับการตำรวจภูธร 2 ขึ้น โดยขึ้นตรงกับกองบัญชาการตำรวจภูธร1 มีเขตการ ปกครองรับผิดชอบ รวม 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรปราการ

  พ.ศ.2536 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจเสียใหม่ ให้ยุบกองบัญชาการตำรวจภูธร 1-4 และกองบังคับการตำรวจภูธร 1-9 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 มีผู้ช่วย อธิบดีกรมตำรวจเป็นหัวหน้าภาค ผู้บัญชาการเป็นรองหัวหน้าภาค กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีเขต
การปกครอง 8 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว

  พ.ศ.2539 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจใหม่ ลงวันที่ 17 ต.ค. 2539 ให้ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 เป็นตำรวจภูธรภาค 1-9 มีผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า มีเขตการปกครองในความรับผิดชอบ 8 จังหวัดเช่นเดิม

  ขนาดพื้นที่ : ตำรวจภูธรภาค 2 มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 37,000 ตารางกิโลเมตร

  ลักษณะภูมิประเทศ : สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าเขาสูงทางเหนือด้าน จังหวัด ปราจีนบุรีนครนายก จันทบุรี และ ตราด ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำจันทบุรี เป็นต้น ส่วนทางด้านที่ติดต่อกับชายทะเลอ่าวไทย มีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน และมีเกาะที่สำคัญ ได้แก่เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกูด เกาะช้าง และ เกาะเสม็ด เป็นต้น

  ลักษณะภูมิอากาศ : เนื่องจากในภูมิภาคนี้ มีพื้นที่ติดชายทะเลอ่าวไทย ทางตอนใต้และมีภูเขาสูงทางทิศเหนือและด้านตะวันออก ทำให้
ลักษณะภูมิอากาศในแถบนี้ในฤดูร้อน ไม่ร้อนจัด และไม่แห้งแล้งมากนัก มีฝนตกชุกในบริเวณที่เป็นป่าเขาสูง โดยเฉพาะ ทางด้านจังหวัด
ตราดในฤดูฝนจะมีปริมาณ ฝนตกชุกมาก ระดับอุณหภูมิของภูมิภาคนี้ อยู่ระหว่าง 23.5-33 องศาเซลเซียส

<<กลับด้านบน


  สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณี : ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม และกึ่งอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงไปได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม มีประชาชน หลายเชื้อชาติ เช่น ไทย ลาวพวน จีน และ อิสลาม ดังนั้น ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
จึงเป็นไปตามขนบธรรมเนียมของ แต่ละเชื้อชาติ และศาสนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และประเพณีของแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตาม ประเพณีที่สำคัญของประเทศ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงถือปฏิบัติกันทั่วไป

  การคมนาคม : มีถนนหลวงและถนนจังหวัดติดต่อเชื่อมโยงถึงกันทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และ หมู่บ้าน มีเส้นทางรถไฟที่สำคัญ 2 สาย คือ จากหัวลำโพงถึงอรัญประเทศ และจากฉะเชิงเทรา ถึงท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การคมนาคมทางเรือไม่นิยม ดังนั้นท่าเรือตามชายฝั่งจึงมี 2 ประเภท คือ ท่าเรือประมง และท่าเรือขนส่งสินค้า โดยเฉพาะท่าเรือประมงจะมีอยู่จำนวนมาก

  สนามบิน : ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นสนามบินที่ใช้ประโยชน์ในทางราชการทหาร

  สภาพทางเศรษฐกิจ : ภูมิภาคนี้มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศอำนวยต่อการประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรม และการท่อง
เที่ยวมีที่ดินอุดมสมบูรณ์์เหมาะสมแก่การเกษตรทำสวนผลไม้ ไร่ นา เลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ และยังเหมาะ แก่การประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ทั้งอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา นอกจากนี้ ตามแนวชายฝั่งทะเลยังมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

  ด้านอุตสาหกรรม : มีเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทในพื้นที่ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า อาหาร ฯลฯ โรงงานเหล่านี้ ส่วนมาก จะตั้งอยู่ที่พื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง

  ด้านเกตษรกรรม : การทำนา ทำสวน และทำไร่ ยังคงมีอยู่มากในบริเวณที่ราบลุ่ม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว ยางพารา

  ด้านการท่องเที่ยว : จากที่มีชายหาดตามแนวชายฝั่งยาวตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ถึงจังหวัดตราด มีชายหาดบางแห่งสวยงาม เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยว เช่น เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะล้าน ส่วนทางด้านที่เป็นภูเขาเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วนอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ น้ำตกสาริกา และ น้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก น้ำตกพริ้ว จังหวัดจันทบุร

พื้นที่รับผิดชอบ

  ตำรวจภูธรภาค 2  มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด  ในภาคตะวันออก  ได้แก่จังหวัด  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  และสระแก้ว  มีพื้นที่รับผิดชอบ 37,000  ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากรที่ปรากฎในทะเบียนราษฎร์รวมทั้งสิ้น  4,283,493  คน ประชากรแฝงที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่  1,563,265  คน ประกอบด้วย 58  อำเภอ  9  กิ่งอำเภอ  1  เขตปกครองพิเศษ(เมืองพัทยา)  1 เทศบาลนคร  13  เทศบาลเมือง  และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  481  แห่ง

โครงสร้างหน่วยงาน

  ตำรวจภูธรภาค 2 เริ่มก่อตั้งในสมัยที่นายพลตรีพระยาวาสุเทพ เป็นอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น โดยมีที่ตั้งเดิม อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ ดังนี้ พ.ศ. 2440 มีการจัดตั้งกองตำรวจมณฑลปราจีนบุรี ขึ้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีอาณาเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ ชลบุรี ต่อมาได้จัดตั้งกองตำรวจมณฑลจันทบุรี มีอาณาเขต
ปกครอง 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และ ตรา

<<กลับด้านบน

 
ตำรวจภูธรภาค 2
ถนนวชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000
โทรศัพท์ 0-3827-5021, โทรสาร 0-3827-5525
webmaster@police.p2.go.th